Warning: finfo::file() [finfo.file]: Empty filename or path in /data/2/5/25f5c2d6-ccb4-4cf1-ad4b-bdc888b91cc5/pouzimerozum.sk/web/wp-content/themes/provocateur/functions/helpers/file.php on line 240

Blog Post

O svete vedeckou optikou.
HomeClankyKlamJames Randi 1M$ výzva

James Randi 1M$ výzva

Posted 19 feb, 2012 by in Klam0

JREF zaplatí 1 000 000 US$ (Jeden milión amerických dolárov) („Odmena“) každej osobe, ktorá predvedie nejakú psychickú, nadprirodzenú alebo paranormálnu schopnosť pod uspokojivým pozorovaním. Daná demonštrácia musí spĺňať pravidlá a obmedzenia popísané v tomto dokumente.

!!!– Tento preklad je hrubý, slúži na informovanie o Výzve. V žiadnom prípade nie je vhodný ako kvalifikovaný preklad na základe ktorého je možné vypracovať žiadosť o zaradenie do skúmania. Ak máte záujem stať sa Uchádzačom a možno vyhrať Odmenu, musíte si v rámci pravidiel text prekonzultovať s kvalifikovaným tlmočníkom (poznámka prekladateľa) –!!!

Žiadosť o status uchádzača

Tento dokument („Žiadosť“) opisuje ponuku Nadácie Jamesa Randiho pre vzdelávanie (JREF) týkajúcu sa psychických, nadprirodzených a paranormálnych tvrdení. Žiadateľ musí súhlasiť s podmienkami, pravidlami a obmedzeniami tu menovanými a poskytnúť potrebné informácie ešte predtým, než bude schválený na testovanie. Táto žiadosť je druhá verzia vydaná 9. 3. 2011, nahrádza všetky predošlé verzie Žiadostí a je jedinou verziou momentálne prijatou.

Žiadosť musí byť zaslaná na:
James Randi Educational Foundation
Million Dollar Challenge
7095 Hollywood Boulevard, #1170
Los Angeles, CA 90028-6035
U.S.A.

Podmienky Miliónovej výzvy

JREF zaplatí 1 000 000 US$ (Jeden milión amerických dolárov) („Odmena“) každej osobe, ktorá predvedie nejakú psychickú, nadprirodzenú alebo paranormálnu schopnosť pod uspokojivým pozorovaním. Daná demonštrácia musí spĺňať pravidlá a obmedzenia popísané v tomto dokumente.

Žiadateľ môže byť z akéhokoľvek kúta sveta. Pohlavie, pôvod či vzdelanie nie sú dôležité pre prijatie. Žiadateľ musí mať 18 a viac rokov a musí byť legálne schopný splniť záväzné dohody.

Žiadateľ musí riadne vysloviť svoje tvrdenie o špeciálnej schopnosti, na ktorú si praje byť testovaný.

Nekompletné žiadosti budú ignorované. Ak bude ignorovaná kompletná žiadosť, Žiadateľ bude písomne oboznámený s dôvodmi.

Ak bude žiadosť prijatá, budú vytvorené testovacie podmienky v konzultácii so Žiadateľom, ktorý musí poskytnúť jasné vodítka, aby bol test vytvorený správne a viedol k spoločnej dohode medzi JREF a Žiadateľom. JREF môže konzultovať s expertmi, vrátane štatistikov, iluzionistov a iných, ktorí majú špecializované znalosti relevantné danému tvrdeniu. James Randi môže alebo nemusí byť prítomný na týchto testoch, no nebude zasahovať do použitých materiálov ani do priebehu testu.

Dohady, hypotézy a vysvetlenia ako by dané tvrdenie mohlo fungovať, môžu byť niekedy považované za súčasť vývoju testu. Avšak nie je nutné vnášať ich do tejto žiadosti. Cieľom tejto výzvy je úspešné predvedenie v súlade s odsúhlaseným testom. Prijaté budú iba tvrdenia, ktoré môžu byť overené dôkazom z uspokojivého pozorovania. JREF nebude skúmať tvrdenia ktoré môžu spôsobiť zranenia akéhokoľvek druhu, ako napríklad také, ktoré obsahujú zadržiavanie dychu, odopieranie jedla, vody, alebo použitie nedovolených materiálov, drog či nebezpečných zariadení.

Ak bude žiadosť prijatá, JREF môže vyžadovať doplnkové informácie za účelom vyvinutia dostatočného testovacieho nástroja. Počas tohto procesu môže byť Žiadateľ vyzvaný na nezáväzné demonštrovanie svojich schopností pod podmienkami blížiacimi sa výslednému výskumnému nástroju. To poskytne šancu pre Žiadateľa a JREF uistiť sa, že navrhovaný test bude férovým a riadnym testom tvrdenia. Po schválení testu ako JREF tak i Žiadateľom, bude žiadateľ uznaný ako Uchádzač a obdrží kópiu tejto žiadosti a protokolu testu, podpísané Jamesom Randim alebo iným zástupcom nadácie JREF. Od tohto bodu bude Uchádzač spôsobilý podstúpiť Predbežný Test ktorý, ak uspeje, vyústi do Úradného Testu. Úradný test je finálnou fázou testovania a bude vykonaný v centrále JREF v Los Angeles, alebo inde, podľa výberu JREF.

JREF sa môže rozhodnúť odstúpiť od nejakého kroku v žiadosti, protokolu vývoja alebo predbežného testu, za účelom uľahčenia testovania vážnych tvrdení.

Po Predbežnom Teste, a v čase Úradného Testu bude certifikovaný šek od JREF na 10 000$ v držaní nezávislej osoby. Ak sa stane, že Uchádzač splní dohodnuté podmienky jemu/jej bude tento šek okamžite odovzdaný a behom 10 dní vyplatí JREF Uchádzačovi zvyšnú Odmenu. JREF udržiava minimálne jeden milión dolárov v cenných papieroch firiem v New Yorku. Hodnota konta a jeho súčasný stav je možné skontrolovať na stránke www.randi.org.

Vyplatenie Odmeny neznamená, že JREF uzná existenciu nadprirodzena. Avšak JREF verejne uzná, že Uchádzač splnil Výzvu.

Túto ponuku podáva a upravuje JREF a nikto iný nemôže vyjednávať alebo meniť ju mimo stanov spísaných JREF. JREF nebude vkladať Odmenu do „Escrow“, podávať v hotovosti, alebo inak predvádzať predtým, než prebehne testovanie.

Pravidlá Žiadateľa

1. Toto je základné a najdôležitejšie pravidlo: Žiadateľ musí presne vopred sformulovať, a JREF aj Žiadateľ musia byť v zhode, aká sila či schopnosť bude testovaná, obmedzenia demonštrácie rovnako ako čas, miesto a iné vplyvy, ktoré sú obsiahnuté a čo bude predstavovať oba – pozitívny aj negatívny výsledok.
2.Akceptované bude jedine priame predvedenie vyslovenej podstaty a rozsahu, v medziach dohodnutých hraníc. Príbehy a nahrávky predošlých činností nie sú prijateľné.
3. Žiadateľ súhlasí, že všetky materiály a okrajové pomôcky (fotografie, nahrávky, písomnosti, atď.) zozbierané v priebehu testovania, protokolu a výskumu môže JREF ľubovoľne využívať.
4. Vo všetkých prípadoch bude od Žiadateľa vyžadované vykonať Predbežný Test na mieste, kam sa môžu autorizovaní reprezentanti JREF dostaviť. Tento Predbežný Test je potrebný na zistenie, či Žiadateľ môže vykonať dohodnuté aj počas Úradného Testu v rámci odsúhlaseného protokolu. Doteraz žiaden zo Žiadateľov neprešiel Predbežným Testom, a teda žiaden Úradný test nebol doteraz zrealizovaný. Kedykoľvek pred začatím Úradného Testu si JREF vyhradzuje právo prerokovať protokol, ak sa vyskytnú problémy ktoré by mohli brániť férovému nezaujatému testovaniu. Po odsúhlasení protokolu sa žiadna z častí testu nemôže meniť v žiadnom prípade bez prípisov podpísaných všetkými zúčastnenými stranami.
5. Všetky náklady Žiadateľa ako doprava, prevoz, materiály, asistencia a ostatné náklady na osoby alebo procedúry zahrnuté do výkonu Výzvy sú na zodpovednosti Žiadateľa. Ani JREF ani nikto iný z JREF nepokrýva tieto náklady.
6. Všetka korešpondencia a žiadosti musia byť písané na stroji alebo tlačené z počítača v Anglickom jazyku. Všetky preklady do Angličtiny musia byť certifikované kvalifikovaným prekladateľom.
7. Po zamietnutí Žiadosti alebo neúspešnom teste musí Žiadateľ čakať 12 mesiacov pokým sa prihlási znovu. Žiadateľ sa nemôže zúčastniť viac ako dva krát.
8. Prijatím tejto Výzvy sa Žiadateľ zrieka všetkých nárokov voči Jamesovi Randimu, JREF, zamestnancov JREF, úradníkov, riaditeľov, a iných. Toto zrieknutie obsahuje, no nie je obmedzené len na, zranenia, nehody a škody rôznych druhov, vrátane škôd a/alebo újm psychických, emocionálnych, finančných, a/alebo kariérnych. Napriek ostatnému menovanému v tomto odstavci by mal byť Uchádzač schopný prejsť Úradným Testom, Uchádzač sa nevzdáva žiadnych požiadaviek voči JREF ktoré by mohli byť nevyhnutné pri vyplatení Odmeny.

Informácie ktoré je treba pridať k tejto Žiadosti

Táto žiadosť musí byť podpísaná a úradne overená a musí obsahovať všetky požadované informácie: Celé legálne meno, dátum narodenia, e-mailová a korešpondenčná adresa a popis tvrdenia ktoré má byť demonštrované v rozsahu maximálne 250 slov.

V záujme zachovania vážnosti Žiadosti, musí byť v prílohe aspoň jedna z týchto vecí:

1. Podpísaný list alebo potvrdenie od lekára, člena fakulty na akreditovanej univerzite alebo profesionálneho vedca (to znamená zamestnaného v odvetví či štátnom zariadení), v ktorom stojí, že osoba by mala byť uznaná ako vážny Žiadateľ a že tvrdenie je hodné testovania.
2.Kópiu článku, knihy, televízneho vystúpenia (oného než publikovaného iba na internete), alebo iného nezávislého média v ktorom vystupuje seriózny Žiadateľ so svojim tvrdením. Seba-vyhlasujúce a vlastné publikácie nie sú kvalifikované.
3. Video (sprístupnené elektronicky alebo na fyzickom médiu) na ktorom Žiadateľ jasne demonštruje vyhlasovanú schopnosť. Vlastné videá sú povolené. Takýto materiál sa stáva vlastníctvom JREF a Žiadateľ stanovuje JREF neodvolateľnú licenciu na publikovanie alebo iné využitie videa akýmkoľvek spôsobom. Zaslanie videa je najnižšou požiadavkou z týchto troch a Žiadateľ, ktorý sa rozhodne poslať video namiesto písomného odporúčania či mediálnej ukážky nie je automaticky uznaný pre Predbežný Test a nemá nárok na písomné odôvodnenie zamietnutia žiadosti. Výber video-žiadateľov pre Predbežný Test môže byť vykonaný ľubovolnou metódou podľa vlastného uváženia JREF.
4. Vo všetkých prípadoch JREF rozhodne či je predložená žiadosť prijateľná.

Poznámka: Žiadne špeciálne pravidlá, výnimky, podmienky, štandardy alebo uprednostnenia nemôžu byť garantované bez vzájomného súhlasu všetkých zúčastnených. Každý Žiadateľ ktorý odmietne súhlasiť s podmienkami popísanými tu, nebude kvalifikovaný. Jedine celkový súhlas s týmito pravidlami zaisťuje Žiadateľovi možnosť stať sa Uchádzačom.

Žiadateľ podpisom, notársky overeným či inak potvrdeným a zaslaním tejto žiadosti vyjadruje súhlas s hore popísanými pravidlami.

Originál text s prihláškou si môžete prečítať a stiahnuť tu

http://www.randi.org/site/index.php/1m-challenge/challenge-application.html
Obrázok:
http://www.randi.org/the_jref_photo_archive/image6.html 

Leave a Reply

© 2012 Použimerozum.sk, všetky práva vyhradené.